Częstość powracania określonych schematów reagowania

Często pojawiające się w zachowaniu określone objawy charakterystyczne dla potrzeby np. agresywności, dominowania, uległości, stowarzyszania się itp. Oczywiście częstość tę musimy ocenić statystycznie i oceniać na tle zachowania grupy społecznej, w jakiej jednostka żyje, na tle jej statusu społecznego, wieku itp. Co innego oznacza „dużo” objawów np. ekshibicjonizmu i agresywności u małego dziecka, co innego u dorosłego człowieka, a co innego w grupie żołnierzy, aktorów, ludzi starych.

A zatem częstość powracania określonych schematów reagowania będących ekspresją potrzeby, częstość pojawiających się określonych trendów reagowania jest wskaźnikiem siły potrzeby. Drugim kryterium jest trwałość tych reakcji i trendów. Potrzeba jest tym silniejsza, im reakcje te trwają dłużej. Trwałość trendów reagowania określamy porównując różne próbki zachowania z różnych okresów badania psychologicznego jednostki. Jeżeli te same trendy pojawiają się w dzieciństwie, w okresie młodości i w wieku dojrzałym, to możemy je uznać za względnie trwałe. To samo możemy powiedzieć, kiedy stwierdzamy je w badaniach różnymi testami w różnym czasie.

Trzecim ważnym kryterium siły potrzeby jest gwałtowny, ekspre- s y j n y, emfatyczny sposób mówienia, jaki jednostka ujawnia, kiedy temat rozmowy dotyczy form zaspokajania !potrzeby lub obiektów z nią związanych. Czwartym kryterium siły potrzeby jest czas reakcji, gotowość do natychmiastowego reagowania z chwilą, kiedy pojawi się możliwość zaspokojenia określonej potrzeby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>