Pierwotne mechanizmy obronne według Laughlina

MECHANIZM OBRONNY jest według Laughlina specyficznym obronnym procesem, operującym poza świadomością, z którego człowiek NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY. Jest to AUTOMATYCZNIE i NIEŚWIADOMIE podejmowane DZIAŁANIE, zmierzające do ROZŁADOWANIA EMOCJONALNEGO NAPIĘCIA, ROZWIĄZANIA KONFLIKTU oraz ZMNIEJSZANIA LĘKU. Działanie to jest sterowane przez Ego z chwilą, kiedy człowiek znajdzie się w sytuacji, z której wyraźne zdanie sobie sprawy jest dla niego nie do zniesienia (Laughlin, 1963, s. 10).

Laughlin wyodrębnia dwadzieścia dwa mechanizmy obronne, nazywane przez niego GŁÓWNYMI, PIERWOTNYMI, oraz dwadzieścia sześć mechanizmów obronnych, nazywanych przez niego POCHODNYMI. GŁÓWNE, pierwotne mechanizmy obronne są według Laughlina następujące:

– 1. wypieranie

– 2. sublimacja

– 3. identyfikacja

– 4. inwersja

– 5. kompensacja

– 6. restytucja

– 7. konwersja

– 8. zaprzeczanie istnienia czegoś

– 9. przeniesienie

– 10. dysocjacja

– 11. fantazjowanie

– 12. idealizowanie

– 13. introjekcja

– 14. inkorporacja

– 15. projekcja

– 16. racjonalizacja

– 17. reakcje upozorowane

– 18. regresja

– 19. substytucja

– 20. symbolizacja

– 21. unieważnianie własnego, poprzedniego działania

– 22. internalizacja.

– Laughlin wymjenia następujące mechanizmy obronne POCHODNE:

– 1. rozgrzeszanie się

– 2. pokuta, naprawianie zła

– 3. odgradzanie, oddzielanie tego, co było razem

– 4. pójście na kompromis

– 5. kondensacja

– 6. konwergencja

– 7. zwlekanie, odraczanie działania

– 8. dewaluacja

– 9. zniekształcanie i maskowanie

– 10. odwracanie uwagi i tracenie zainteresowania

– 11. rozszerzanie określonych sposobów zachowania na inne niż pierwotne obiekty

– 12. eksternalizacja

– 13. omdlenie, robienie się słabym i chorym

– 14. przesadne mobilizowanie się do zwalczania przewidywanych trudności

– 15. nadmierna generalizacja

– 16. intelektualizacja

– 17. izolacja

– 18. nadmierne zdeterminowanie

– 19. uważanie się za nieulegającego chorobom

– 20. zastępowanie czegoś czymś innym

– 21. odpłacanie, retrybucja

– 22. odwracanie sensu

– 23. retrospektywna dewaluacja

– 24. sztuczne rozszczepianie, separowanie od siebie czegoś

– 25. ujawnianie ignorancji i niemożności wykonania czegoś

– 26. odwracanie się od rzeczywistości.

Pierwotne mechanizmy obronne według Laughlina

Laughlin uważa pochodne, wtórne mechanizmy obronne za SKUTKI działania głównych mechanizmów obronnych oraz za mechanizmy obronne, w których występuje element świadomego działania zmierzającego do rozwiązania psychicznego konfliktu, obrony przed lękiem i rozładowania emocjonalnego napięcia.

Obok podziału mechanizmów obronnych na pierwotne i pochodne Laughlin wprowadza jeszcze inny podział. Wyróżnia mianowicie mechanizmy obronne PRYMITYWNE i bardziej DOJRZAŁE.

Do PRYMITYWNYCH zalicza te, które pojawiają się w NAJWCZEŚNIEJSZYCH okresach życia dziecka, są GŁĘBOKO NIEŚWIADOME, działają GLOBALNIE, pochodzą z NIŻSZYCH ETAPÓW osobniczego rozwoju, działają bardziej „magicznie”, występują u mniej dojrzałych osób. Przykładem pierwotnych mechanizmów obronnych jest wypieranie, inkorporacja, konwersja, zaprzeczanie istnieniu czegoś, przeniesienie, dy- socjacja.

Przykładem mechanizmów obronnych bardziej DOJRZAŁYCH, pochodzących z wyższych etapów osobniczego rozwoju, jest racjonalizacja, projekcja, kompensacja, intelektualizacja, restytucja, sublimacja. Mechanizmy te występują częściej w późniejszych okresach życia i umożliwiają bardziej dojrzałe rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów i dylematów (Laughlin, 1963, s. 12 – 22).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>