Koncepcja dojrzałej osobowości Laughlina

Laughlin jest autorem znanych prac o mechanizmach obronnych działających w osobowości człowieka. W pracach tych zamieszcza zespoły cech i reakcji osobowości składające się na, jak pisze, zdrową, emocjonalnie dojrzałą osobowość.

Osoba zdrowa emocjonalnie jest pogodna, zadowolona z życia, jest zdolna do osiągnięcia emocjonalnej równowagi i spokoju. Ujawnia reakcje emocjonalne proporcjonalne do bodźców. Są to reakcje umiarkowane bez przesady w jakimkolwiek kierunku. Jest zdolna do doznawania przeżyć emocjonalnych i do wyrażania w odpowiedni sposób przeżywanych przez siebie emocji.

Osoba zdrowa emocjonalnie działa skutecznie, zgodnie z realistyczną oceną swoich uzdolnień i psychofizycznych możliwości. Sprawnie funkcjonuje .intelektualna sfera osobowości. Umie osiągać stawiane przed sobą realistyczne cele. Kiedy sytuacja tego wymaga, potrafi zająć zdecydowane stanowisko i powiedzieć ,,tak” lub „nie”. Posiada zdolność rozumienia swojego postępowania i rozumienia na tej podstawie zachowania innych osób. Jest zdolna bronić w sposób właściwy swoich interesów.

Osoba taka umie cieszyć się tym, co robi. Jest wydajna w pracy. Umie cieszyć się wolnym czasem i bawić w wolnym czasie. Jest zdolna do skutecznego działania mimo odczuwanych nacisków wewnętrznego zagrożenia. Jest elastyczna w przystosowaniu się do nowych sytuacji. Posiada umiejętność zmiany opinii. Umie wybierać „złoty środek”. Czerpie zadowolenie ze związków z innymi ludźmi. Chętnie i szczerze akceptuje konieczność społecznej odpowiedzialności i branie na siebie zobowiązań. Jest tolerancyjna w stosunku do odmiennych poglądów. Jest zdolna do miłości i rozumienia innych. Z historii jej życia wynika, że pozostawała z innymi ludźmi w zadowalających i szczęśliwych stosunkach, np. w aktywności zawodowej, życiu rodzinnym, w życiu społecznym.

Osoba dojrzała emocjonalnie posiada szersze i na wysokim poziomie zainteresowania. Umie zaakceptować czyjś krytycyzm i znieść blamaż. Osiąga względnie równomierny, dojrzały poziom rozwoju różnych obszarów osobowości (Laughlin, 1963, s. 25 – 26).

Wiele objawów dojrzałego i niedojrzałego zachowania wyróżniają zwolennicy orientacji psychoanalitycznej lub autorzy zapożyczający od nich niektóre pojęcia. Wyraźnymi znamionami dojrzałej osobowości według psychoanalityków jest silne Ego i dojrzałe Superego. Warto poznać te objawy już choćby dlatego, że to, co wielu współczesnych autorów nazywa symptomami silnego Ego, przypisywano w starszych publikacjach osobom obdarzonym siłą woli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>