Monthly Archives Lipiec 2015

Inne sposoby redukcji napięcia psychicznego według rad Jacobsona

Napięcie psychiczne i napięcie mięśniowe współczesnego człowieka, związane ze stresami i naciskami współczesnego życia, można doraźnie redukować kilkoma sposobami. Człowiek może nauczyć się oszczędzać własny potencjał energetyczny, nauczyć się odpoczywać. Jednym ze sposobów odpoczynku jest robienie przerw w pracy i w innych zajęciach, jakie nas absorbują. Według Jacobsona lepiej jest robić kilka przerw kilkuminutowych niż jedną dłuższą. Np. organizm lepiej zregeneruje się ośmioma przerwami 15-minuto- wymi niż dwiema 2-godzinnymi.

dalej

Cechy osobowości

SCHEMATY REAGOWANIA są to układy reakcji różnych jakościowo o niejednakowej sile, występujące z różną częstotliwością w określonej kolejności. Schematem reagowania jest np. zachowanie dominujące, uległe, agresywne. W zachowaniu agresywnym występują różne specyficzne grupy reakcji, np. słowa, gesty, myśli, wyobrażenia, reakcje podniecenia, napięcia, złości itp.

dalej

PROJEKCJA

Laughlin określa projekcję jako mechanizm psychiczny, działający bez udziału świadomości, polegający na tym, że człowiek RZUTUJE na inne osoby, PRZYPISUJE innym osobom te reakcje i cechy osobowości, których u siebie nie aprobuje, które od siebie odrzuca (Laughlin, 1970, s. 221).

dalej

Korzystne działanie mechanizmów obronnych

Na zakończenie rozważań o mechanizmach obronnych warto jeszcze podkreślić, że są to „normalne” zespoły reakcji przystosowawczych, których dziecko wyucza się, posługuje się nimi przez jakiś czas i powinno się od nich uwolnić, jeżeli jego osobowość ma osiągnąć pełnię możliwości swego rozwoju.

dalej

Dojrzale Superego

Dojrzałe Superego charakteryzuje się tym, że skutecznie działa jako siła otamowująca emocje, pragnienia, impulsy jednostki zgodnie z wzc- rami zachowania obowiązującymi w określonej grupie społecznej, a jednocześnie nie jest zbyt surowe.

dalej

Specyfika diagnozy psychologicznej – kontynuacja

Jeżeli te objawy powtarzają się w zachowaniu osoby obserwowanej np. za każdym kontaktem, który z nią mamy, możemy powiedzieć, że jej potrzeba agresywności jest silna. Siłę jakiejś cechy osobowości ocenia się zazwyczaj przez porównanie zachowania tej osoby z zachowaniem jakichś innych osób. Jeżeli określonych objawów jest więcej u tej osoby niż u innych osób, to cecha, którą obserwujemy, jest silniejsza.

dalej

Ćwiczenia zalecane przez Maltza cz. II

Ułóż się najwygodniej jak potrafisz na wznak. Staraj się rozluźnić całe ciało. Weź głęboki oddech i zatrzymaj w płucach powietrze na około 5 sekund. Powoli wydychaj powietrze. Zwróć uwagę na pojawiające się uczucie spokoju i wewnętrznego odprężenia. Oddychaj teraz normalnie i zwracaj uwagę na pojawiające się przyjemne wrażenie ociężałości. Zwróć uwagę na to, że twoje ciało staje się coraz bardziej ciężkie. Zauważ, że kiedy czujesz, że twoje ciało staje się ciężkie – pojawia się przyjemne uczucie spokoju i wewnętrznego rozluźniania. Zrób 10-sekun- dową przerwę.

dalej

Charakterystyka typowych zachowań obronnych

Pojęcie mechanizmu obronnego wprowadził do psychologii i psychiatrii Freud i pierwszy scharakteryzował działanie kilku podstawowych mechanizmów obronnych: wypierania, sublimacji, reakcji upozorowanych.

dalej

PRZENIESIENIE

PRZENIESIENIE jest według Laughlina mechanizmem obronnym polegającym na tym, że' jakieś uczucie jest przenoszone z pierwotnego obiektu i kierowane na inny zastępczy obiekt. W przeniesieniu różne uczucia i formy zaspokajania potrzeb zostają oderwane od pierwotnych obiektów i kanałów i przeniesione na inne obiekty oraz skierowane w inne kanały (L a u g h 1 i n, 1970, s. 86).

dalej

Nabieranie wprawy w uprawianiu medytacji

Po upływie 20 minut przerywamy medytowanie, czyli powtarzanie sylab MANTRY w rytmie oddychania. Medytację powinno się w zasadzie uprawiać 2 razy dziennie, ale zdaniem Schwabischa i Siemsa uprawianie jeden raz dziennie przez 20 – 30 minut też daje dobre wyniki.

dalej

Reakcje nadkompensacji

Reakcje nadkompensacji polegają, zdaniem Kretschmera, na nadmiernym podkreślaniu właściwości, które mają na celu ukrycie czającego się, ukrytego za nimi poczucia własnej słabości. Reakcje nadkompensacji mogą wyrażać się np. jako szczegóa dbałość o ubiór i fryzurę, jako szczególna próżność ludzi brzydkich i niepozornych.

dalej