Łączenie się potrzeb w grupy i wiązki

Zdaniem Murraya, dziecko uczy się rozwiązywać swoje „życiowe zadania” za pomocą potrzeb psychicznych. Dziecko za pewne zachowania jest nagradzane, za inne otrzymuje kary. Te zachowania, które nie budzą lęku i są nagradzane, rozwijają się i wzmacniają, inne powodują kary, ulegają osłabieniu bądź zanikają. Zachowania zmniejszające lęk i zwiększające stany zadowolenia zostają utrwalone, zgeneralizowane i stają się „potrzebami jednostki”. Zgeneralizowane we wczesnym dzieciństwie, a później wzmacniane doświadczenia sprawiają, że jednostka jest „uczulona” na określone grupy bodźców. Dzięki procesom uczenia się, genera- lizacji i różnicowania zakres tych bodźców w danym środowisku jest większy lub mniejszy, czyli na danego człowieka może działać więcej tego typu bodźców i wywoływać większe napięcia niż na innych ludzi. Siła potrzeby zależy także od wrodzonych zadatków, np. biologicznej aktywności, gry hormonalnej.

Drugą prawidłowością w działaniu potrzeb jest zjawisko fuzji rozumiane jako łączenie się potrzeb w grupy czy wiązki. Murray mocno akcentuje to zjawisko i przy charakterystyce poszczególnych potrzeb określa ich miejsce w wiązkach „pokrewnych” potrzeb, np. potrzeba agresywności tworzy wiązkę z potrzebą dominowania i autonomii. Istnieje kilka przyczyn zjawiska fuzji:

– a) Potrzeby tworzące określoną wiązkę spełniają wspólne zadania przystosowawcze. _

– b) Bliskość w czasie przy wyzwalaniu określonych potrzeb i uaktywnianie ich przez bodźce środowiska, np. dziecko posiadające potencjalne gotowości do reagowania kilkoma potrzebami, jeśli zostaną one uaktywnione i rozwijają się razem, tworzą fuzję.

– c) Oddziaływanie bodźców środowiska społecznego i związane z tym procesy uczenia się, jakim jest poddane dziecko. Nagradzane schematy reagowania należące do różnych potrzeb w tej samej, określonej sytuacji sprawiają, że dziecko nauczy się reagować w takiej sytuacji schematami reagowania należącymi do różnych potrzeb i potrzeby te tworzą fuzję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>