POTRZEBA ŻYWIENIA I OPIEKOWANIA SIĘ I POTRZEBA EKSHIBICJONIZMU

Główna tendencja potrzeby żywienia i opiekowania się kimś zmierza do pomagania osobom bezradnym, dzieciom, kalekom, starym, chorym, upokorzonym, towarzyszenia ludziom w czasie niebezpieczeństwa, pomagania, podtrzymywania, pocieszania, opiekowania się.

Charakterystycznymi uczuciami są: litość, żal, wrażliwość na biedę innych. Zachowania, przez które potrzeba ta może się wyrażać: użyczanie innym pożywienia, pieniędzy, lekarstw, tracenie własnego czasu i pieniędzy na „podnoszenie” na duchu i pocieszanie innych, otamowywanie własnych narcystycznych potrzeb w obecności osób niżej stojących, okazywanie łagodności i wyrozumiałości, zachęcanie do twórczej pracy.

Skierowana do wewnątrz wyraża się w użalaniu się nad sobą, w litowaniu się, wczuwaniu się we własne cierpienia, zajmowaniu się uszkodzeniami własnego ciała, np. okazywanie specjalnej troski nodze, ręce itp.

Najczęstsze fuzje: z potrzebą stowarzyszania, seksualną. Wchodzi w konflikty z narcyzmem, potrzebą izolacji, agresywności i wyczynu (Murray, 1953, s. 184- 187).

POTRZEBA PORZĄDKU. Pragnienia i tendencje potrzeby porządku skierowane są na utrzymywanie rzeczy w porządku, ładzie, czystości, jak również dbania o to, aby wszystko leżało „według linii”.

Dla potrzeby porządku charakterystyczne jest uczucie wstrętu do bałaganu. Potrzeba porządku wyraża się w zachowaniach: przestrzeganie porządku dnia, dbanie o precyzję wyrażania się, staranne składanie papieru, pisanie dokładnie na linii, puryzm językowy, dbanie o czystość i porządek w otoczeniu, utrzymywanie czystości i porządku w mieszkaniu.

Potrzeba porządku tworzy pozytywne połączenia z potrzebą wyczynu, unikania potępienia w oczach innych, unikania potępienia we własnych oczach, ekshibicjonizmu (Murray, 1953, s. 200-201).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>